Majlis Ikrar Bebas Rasuah Pejabat Daerah & Tanah Kuala Pilah

Tarikh : 9 November 2017
Masa : 3.00 ptg
Tempat : Dewan Dato' Bahaman Shamsudin