Notis Penangguhan/ Pembatalan Jualan Melalui Lelong Awam

      JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN
 Bandar/ Pekan/ Mukim No Lot No Hak Milik Bahagian Tanah No Berdaftar Pajakan No Berdaftar Gadaian
Pilah 5949 GM 1160 Semua Tiada

No. Per : 701/1984

Jil : 32 Fol: 53

Digadaikan kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam pada 30 Julai 1984.

Muat Turun Fail